Historie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De Vereniging Buitengewoon Groen is opgericht in 1994. In de jaren daarvoor waren verspreid in het land zogenoemde Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) gevormd, verticale scholengemeenschappen met uitsluitend groen beroepsonderwijs voor VMBO én MBO, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV.
Een aanzienlijk aantal scholen mét de afdeling VMBO Groen heeft toen niet voor een AOC gekozen. Ca. 40 scholen met een afdeling VMBO Groen hebben toenadering gezocht met andere VMBO-scholen om samen zogenaamde ‘brede scholengemeenschappen’ te vormen. Op deze scholen wordt beroepsonderwijs niet alleen in de sector Groen aangeboden, maar ook in de andere sectoren zoals Zorg & Welzijn, Techniek en Economie. De scholengemeenschappen vallen onder de regie van het ministerie van OCW. Deze scholengemeenschappen hebben in verenigingsverband toenadering tot elkaar gezocht, waardoor de Vereniging Buitengewoon Groen (oude naam:  ‘Vereniging voor Agrarisch Onderwijs buiten AOC’s’) is ontstaan.
Vanuit de visie leerlingen optimaal te willen opleiden, brede oriëntatie op beroepen, en meer keuzemogelijkheden te willen aanbieden vullen de brede scholengemeenschappen maatwerk voor de leerling daadwerkelijk in. Meer sectoren op school stellen een leerling in staat een meer gefundeerde keuze te maken voor het vervolgonderwijs in het MBO.
Momenteel zijn 34 scholengemeenschappen met VMBO Groen, verspreid door het hele land, lid van de vereniging. Jaarlijks volgen ca. 1750 leerlingen een groene opleiding binnen de VBG-scholen. Hiervan kiest gemiddeld ca. 40 % voor een groene opleiding op het MBO (AOC’s). Regionaal kennen de VBG-scholen in regio Zuid en regio Noord een doorstroming van 50 %, de VBG-scholen in regio Midden en regio Oost ca. 40 %, terwijl de VBG-scholen in regio West ca. 25 % behalen (intern onderzoek VBG 2010-2012).

De VBG heeft als missie:

Belangenvereniging voor Groen onderwijs buiten AOC’s
Het bestuur neemt deel aan diverse netwerken binnen het groene onderwijs en en heeft een overlegstructuur met het ministerie van ELI en het ministerie van OCW. Er zijn regelmatige contacten met bijvoorbeeld Inspectie van het Onderwijs, College van Examens, Aequor, Platform VMBO Intersectoraal en de groene praktijkscholen.
De vereniging is lid van de AOC Raad en de Groene Kennis Coöperatie.
Het bestuur laat de stem van de leden in deze contacten doorklinken.

Vraagbaak voor informatie over Groen onderwijs, studiebijeenkomsten en -excursies
Via het secretariaat van de vereniging is voor de leden alle relevante informatie met betrekking tot groen VMBO onderwijs opvraagbaar. Over specifieke onderwerpen organiseert de VBG studiebijeenkomsten. Jaarlijks organiseert de VBG een landelijke studiedag en een (buitenlandse) excursie voor haar leden.

Regionale contacten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De VBG-scholen zijn regionaal ingedeeld. Elke regio heeft via een of twee bestuursleden direct contact met het landelijke bestuur. Door regelmatige contacten, bijvoorbeeld via de jaarlijkse bel- en bezoekronde wordt informatie uitgewisseld en gedeeld over ontwikkelingen in de context van het groene onderwijs (bijvoorbeeld werkplekleren, centrale examens, Groen Proeven, praktijkleren, Educatieve Content Catalogus (ECC), verbreding programma’s, niveau 1 en 2 opleidingen (MBO), scholingsaanbod docenten, regionale samenwerking met AOC’s en dergelijke). Vanaf 2011-2012 komen de scholen binnen elke regio jaarlijks bij elkaar.

Mailservice secretariaat VBG                                                                                                                                                                                                                                                                                         Met regelmaat via mailcontact staat het VBG in contact met de leden.  Op deze wijze worden de leden geïnformeerd over recente ontwikkelingen in het groene onderwijs, nieuws vanuit het ministerie van EZ en het ministerie van OCW, examens en examenprogramma’s, Inspectie Onderwijs, ict, internationalisering, Groen Proeven, ECC (Ontwikkelcentrum), pr en praktijkleren.                                                                                                                                                                                                             

Webpagina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Een eigen website van de vereniging (www.vbgscholen.nl)  is in werking sinds 2012.

Bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris.

Het algemene bestuur kent in totaal 8 bestuursleden (zie de pagina “over VBG”). Tenminste zeven maal per jaar komt het algemeen bestuur bijeen.

Activiteitenplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het door het bestuur opgestelde Activiteitenplan besproken en vastgesteld. Het bestuur voert de diverse activiteiten per onderwerp vervolgens uit in samenwerking met de leden.

VBG bestaat 20 jaar

In april 2014 bestond de VBG 20 jaar. Samen met ruim 80 vertegenwoordigers van de 34 leden, oud-leden en oud-bestuurders heeft de vereniging tijdens een buitengewoon congres de verjaardag gevierd in Burgers Bush in Arnhem.

Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020 – publicatie