Vacature lid vaststellingscommissie

Per 1 augustus 2020 ontstaat vanwege het aanstaande vertrek van een huidig vaststellingscommissielid in de vaststellingscommissie profielvak Groen van het College voor Toetsen en Examens een vacature:

· Lid vaststellingscommissie profielvak Groen (ca. 416 klokuren)

Deze vacature kan op voordracht van het netwerk Connect Groen ingevuld worden.

Taakomschrijving:

 • beoordelen van examenopdrachten en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende vak;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het betreffende vak;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak;
 • de syllabuscommissie gevraagd en ongevraagd adviseren over de inhoud van de syllabus.

Profiel:

 • bevoegd voor het geven van onderwijs in het profielvak Groen;
 • beschikt in elk geval over specifieke deskundigheid binnen het profiel groen op de terreinen van het houden van dieren (productie- en gezelschapsdieren) en het telen van gewassen. Deskundigheid op het terrein van verwerking agrarische producten is daarnaast gewenst. Gezien de breedte van het programma profielvak groen is integrale specifieke vakdeskundigheid op elk van de deelterreinen van het profiel(vak) Groen niet vereist. Ingevoerd zijn op veel deelterreinen is echter een pré. Binnen de vaststellingscommissie is behoefte aan genoemde specifieke deskundigheid;
 • heeft (ruime) ervaring met het geven van onderwijs in het betreffende profielvak in examenklassen in het vmbo;
 • kan goed werken in teamverband;
 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggenspraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met:

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl.

Taakvergoeding en Rechtspositie

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is een taakvergoeding beschikbaar. Uitgangspunt is dat een lid van een vaststellingscommissie in dienst blijft bij de huidige werkgever en door de werkgever wordt vrijgesteld van werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het CvTE. Rechtspositioneel blijft een lid dan onder de werkgever vallen. De werkgever ontvangt dan een vergoeding gebaseerd op de omvang van de taakstelling.

In het geval een lid niet vrijgesteld kan worden of dit niet van toepassing is op de betreffende situatie, kan een passende vergoeding rechtstreeks worden uitbetaald.

Wilt u lid worden van de vaststellingscommissie?

Meld u dan vóór 9 juni 2020 met een beknopte motivatie en CV aan bij het secretariaat van Connect Groen: marleen.jacobs@connectgroen.nl

Vanuit de aanmeldingen zal een docent worden voorgedragen aan het CvTE.

Het CvTE maakt de definitieve keuze en benoemd het nieuwe lid van de vaststellingscommissie.

Meer weten?

Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij dhr. G. de Gier via 030-2840717/06 1324 1147 of g.degier@cvte.nl.