Afgelopen donderdagmiddag 21 maart 2013 bezochten ruim 60 docenten, teamleiders en directieleden de jaarlijkse studiemiddag van de Vereniging Buitengewoon Groen.

Vanaf 12.00 uur verzamelden de deelnemers zich rondom de gemeenschappelijke lunch. Na een hartelijk welkom door mw. Gilia Schipper namens de directie van De Meerwaarde konden de deelnemers kiezen uit 4 workshops in twee ronden:

-Workshop 1: Nieuw intersectoraal programma vmbo (inclusief Groen)  

-Workshop 2: Afstemming  programma vmbo Groen op de arbeidsmarkt in de regio

Workshop 3: ECO-schools (project ‘Voorop in de Vergroening’)                          

Workshop 4: Arrangementen ECC (Groen Proeven)/nieuwe methode GL vmbo Groen (Hands on)

 

Voor alle deelnemers was er een informatiepakket beschikbaar.

In de pauze is in 4 regiogroepen over samenwerking gesproken en zijn afspraken gemaakt.

Er was informatie beschikbaar over de fantastische VBG-inzending door het team van De Meerwaarde tbv de prijsvraag van het project ‘Voorop in de Vergroening’ op 24 april in Dronten.

Ook is een korte excursie naar de praktijkruimten van De Meerwaarde georganiseerd.

Het land van bestemming mbt de excursie in het najaar 2013: Tsjechië is bekend gemaakt.

De deelnemers hebben na afloop een ‘bewijs van deelname’  ontvangen.

De VBG studiemiddag werd afgesloten door vice-voorzitter Clasien Grootendorst, die samen met de  deelnemers de workshophouders heeft bedankt met een cadeau en applaus.

De Meerwaarde is tenslotte bedankt voor de gastvrijheid en een prima lunch !

 

Korte informatie over de workshops

-Workshop 1: Nieuw intersectoraal programma vmbo (inclusief Groen)         

De regiegroep (die namens het ministerie van OCW de sectorale en intersectorale vernieuwingscommissies vmbo aanstuurt) heeft eind februari een positief besluit genomen over de ontwikkeling van een nieuw intersectoraal programma vmbo (inclusief Groen) en begin maart een opdracht verstrekt. Op de workshop is de stand van zaken weergegeven en de opdracht van de regiegroep verkend. De ambitie van de VBG en de positie van de VBG-scholen  is besproken. De intersectorale vernieuwingcommissie (IVC) is nu aan zet.  Streven is het (concept-) examenprogramma voor de zomervakantie op te leveren, zodat bij de start van het nieuwe schooljaar pilotscholen met intersectoraal vmbo (cohort 1) van start kunnen gaan.

Op de workshop is de visienotitie intersectoraal en de aanscherping hierop toegelicht, in het bijzijn van twee VBG-leden van het IVC (Bert van Opstal en Jaap Harreman). De planning voor de komende periode en schooljaren is toegelicht. De workshop is afgestemd op en voorbereid met het Plaftorm VMBO Intersectoraal en gegeven door Cees de Jong (secretaris VBG; www.vbgscholen.nl)

 

Workshop 2: Afstemming  programma vmbo Groen op de regio

In de afgelopen jaren zijn scholen op verschillende niveaus in de beroepskolom (vmbo, mbo, hbo, wo) meer naar buiten getreden. Ook in het groene beroepsonderwijs zijn veel voorbeelden van deze stap aan te wijzen. Door praktijkleren te subsidiëren maakt het ministerie de verbinding met groene vaardigheden op bedrijven mogelijk voor leerlingen, ook van het vmbo Groen. Steeds meer scholen ondernemen buitenschoolse activiteiten onder de noemer regioleren. Binnen het in 2010-2011 uitgevoerde KIGO-project ‘VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio’ hebben 13 betrokken afdelingen vmbo Groen nieuwe stappen gezet. Buitenschools leren is onderzocht op de scholen met vmbo Groen en in 2011 gepresenteerd.  Tijdens de buitenlandse excursie naar Shrewsbury en omgeving (Engeland) in 2011 hebben we allerlei voorbeelden van buitenschools leren ervaren. Binnen de VBG is regioleren een belangrijk onderwerp en opgenomen binnen de strategische visie van de vereniging.

Nieuw beleid ministerie EZ voor groen onderwijs                                                          

In het nieuwe beleid van de overheid (februari 2013) staat een nieuwe meerjaren afspraak (2013-2015) tussen groen onderwijs en het ministerie van EZ centraal, waarin de groene scholen behalve als aanbieder van aantrekkelijk groen onderwijs zich ook positioneren als groen expertisecentrum in de regio. Hiervoor stelt het ministerie (naast praktijkleren) stimuleringsgelden beschikbaar. Aan deze gelden wordt een inspanningsverplichting gekoppeld die in een plan vooraf wordt vastgelegd. In maart is overleg gepland tussen het bestuur VBG en de directie Agrokennis van het ministerie over het nieuwe beleid en de gevolgen voor de VBG-scholen.

Aequor: groen kenniscentrum                                                                                              

Nu al is duidelijk dat alle scholen met groen onderwijs zich meer moeten verbinden met de regio, zowel met (jonge) burgers en maatschappelijke instellingen als met de groene bedrijven. Het ministerie van EZ gaat daarop sturen de komende jaren.  Op welke wijze verbind je je als groene opleiding aan de lokale en regionale groene bedrijvigheid rondom school ? Welke ondersteuning levert Aequor daarvoor ?

Aequor kent als kenniscentrum de regionale en lokale groene arbeidsmarkt binnen het domein voedsel en leefomgeving. Aequor zet zich als organisatie in om de verbinding van beroepsonderwijs met bedrijf en maatschappij te ondersteunen.

In de workshop is ingegaan op (digitale) producten en diensten van Aequor op gebied van de groene arbeidsmarkt lokaal en in de regio. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn de mogelijkheden voor uw school verkend.

De workshop is gegeven door Jorien Teuben en Dominique Olvers van Aequor in Ede (www.aequor.nl).

 

Workshop 3: ECO-schools (project ‘Voorop in de Vergroening’)                          

De VBG is deelnemer aan het project ‘Voorop in de Vergroening’ van de AOC Raad. Vergroening van Groen onderwijs is in het project in een dubbele doelstelling vertaald en wil jongeren in vmbo en mbo Groen ondersteunen door integraal aandacht te schenken aan:

1. maatschappelijke vraagstukken op gebied van duurzaamheid, natuur & milieu

2. vergroening van bedrijven, om daarmee bedrijfseconomisch te kunnen overleven

Groene opleidingen zullen jongeren meer bewust moeten maken van de eisen die beide opdrachten stellen aan hun gedrag en hen toerusten voor praktische toepassingen.          Ook de VBG doet actief mee met het project. Na een oriëntatie zit het project nu in de uitvoerende fase. Zoals op de ALV van november 2012 in Haarlem is bekend gemaakt is vergroening opgenomen in de strategische visie van de vereniging. Afgelopen jaar was de buitenlandse excursie naar Oostenrijk gericht op vergroening van het groene onderwijs en hebben de deelnemers allerlei praktische voorbeelden ervaren en meegenomen naar hun eigen VBG-school (zie ook het Verslag VBG-excursie 2012 Oostenrijk als download op www.vbgscholen.nl). Nogal wat VBG-scholen hebben geconcludeerd dat de stap naar duurzaamheid start op de eigen school.

Eco-schools                                                                                                                              

Eco-Schools is het keurmerk voor duurzame scholen (PO/VO/MBO) en helpt duurzaamheid een vaste plaats te geven op school en in het curriculum. Met Eco-Schools werkt u samen met leerlingen en studenten (‘student-led’) werkt aan certificering. Met behulp van het ‘zevenstappen plan’ werkt u in gemiddeld twee schooljaren toe naar de Groene Vlag. Wereldwijd zijn er al 14.000 Groene vlaggen op meer dan 40.000 scholen uitgereikt. Nederland is één van de 53 deelnemende landen. Er wordt op 3 niveaus gecertificeerd, Brons, Zilver en de Groene Vlag.

De workshop heeft de deelnemers inzicht gegeven in de handvatten die Eco-Schools de school biedt om (nog) duurzamer te worden; aan de hand van een opdracht hebben de deelnemers zicht gekregen wat hun school al bijdraagt doet op het gebied van duurzaamheid en waar nog winst te behalen valt. Tenslotte zijn argumenten besproken  voor deelname aan Eco-Schools.

De workshop is gegeven door mw. Anne de Klerk (coördinator) en Martijn Nahumury van Eco-Schools (SME Advies te Utrecht; www.eco-schools.nl)

 

Workshop 4: Arrangementen ECC (Groen Proeven)/nieuwe methode GL vmbo Groen (Hands on)

De arrangementen Groen Proeven zijn ontwikkeld voor bovenbouwleerlingen vmbo Groen, die zich voorbereiden op de vmbo Proeven van Bekwaamheid. Een arrangement stelt de leerlingen in staat om kennis te verwerven, vaardigheden en houdingsaspecten in beroepsverwante situaties te oefenen en deze te integreren. Heeft de leerling bepaalde onderdelen al onder de knie, dan kan hij die eenvoudig overslaan. Leerlingen zijn 8 tot 12 uur met een arrangement bezig als ze deze volledig doorlopen. De opdrachten kunnen zowel op school als tijdens stage gemaakt worden. 

Hands On is volop in ontwikkeling. Samen met een tiental docenten van verschillende AOC’s en VBG-scholen stelt het Ontwikkelcentrum lesmateriaal samen voor de beroepsgerichte vakken in vmbo Groen. Dit schooljaar is gestart met materiaal voor de gemengde leerweg. Onderwijskundigen, redacteuren en beelddeskundigen vormen samen met de docenten schrijfteams. Alle vakrichtingen zijn hierin vertegenwoordigd: er zijn docenten Bloem, Dier, Groen, Plant en Voeding en Groenbreed.

De schrijfteams bepalen samen hoe onderwerpen uit het examenprogramma behandeld worden in het lesmateriaal en worden ondersteund door resonansgroepen. Op deze wijze brengen we leren binnen handbereik van docenten en leerlingen. Het Ontwikkelcentrum schrijft voor de gemengde leerweg 6 nieuwe modules die beschikbaar komen voor het schooljaar 2013-2014. Voor elke van de sectoren retail, dienstverlening en productie komen 2 modules beschikbaar tegen de zomervakantie.

De modules bevatten materialen voor onder andere  theorie, praktijk, reflectie, diagnostische toetsen en zijn voorzien van veel moderne digitale verbindingen.

De workshop is gegeven door Bert van Opstal (MBC Tilburg) en Peter van Loon (Ontwikkelcentrum; www.ontwikkelcentrum.nl)