VBG scholen en duurzaamheid

Lectus a sagittis malesuada posuere tristique viverra.

‘De transitie naar een duurzame samenleving’

Hoe draagt de Groene sector (en beroepsonderwijs in het bijzonder) daaraan bij.

HISTORIE

De Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) is opgericht in 1994 met als oorspronkelijke naam: ‘Vereniging voor Agrarisch Onderwijs buiten de Agrarische Opleidingscentra’.

Begin jaren ’90 waren verspreid in het land Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) gevormd, verticale scholengemeenschappen met uitsluitend groen beroepsonderwijs voor vmbo én mbo, onder de verantwoordelijkheid van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij.

Een aanzienlijk aantal scholen mét ook een afdeling vmbo Groen heeft niet voor een AOC gekozen. Ca. 40 scholen met een afdeling vmbo Groen hebben toenadering gezocht met andere scholen met vmbo-afdelingen binnen andere sectoren om samen zogenoemde ‘brede (vmbo) scholengemeenschappen’ te vormen. Op deze scholen wordt het beroepsgerichte vak niet alleen aangeboden in het profiel Groen, maar ook in andere profielen zoals Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Economie en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Dienstverlening & Producten (D&P) of bijvoorbeeld Produceren, Installeren & Energie (PIE).

De brede scholengemeenschappen vallen onder de regie van het ministerie van OCW. Deze scholengemeenschappen hebben in verenigingsverband toenadering tot elkaar gezocht, waardoor in 1994 de Vereniging Buitengewoon Groen is ontstaan. Vanuit de visie leerlingen optimaal te willen opleiden, met brede oriëntatie op beroepen en meer keuzemogelijkheden aan te bieden vullen de brede scholengemeenschappen maatwerk voor de leerling daadwerkelijk in. Meer sectoren en profielen op school stellen een leerling in staat een meer gefundeerde keuze te maken voor een passende vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs op Regionale Opleidingscentra (ROC’s) of AOC’s (sinds 2022: groene verticale scholengemeenschappen (GVSG)).

Heden

In 2024 zijn 35 vestigingen van scholengemeenschappen lid van de VBG, en verzorgen een Groene opleiding (profiel Groen) of een scala aan groene keuzevakken binnen andere profielen in het vmbo. De laatste jaren krijgt de invulling een steeds duurzamer karakter met aandacht voor klimaatverandering, schoon drinkwater, hergebruik van materialen, technologie en meer. De VBG-scholen liggen verspreid door het hele land en werken behalve landelijk ook regionaal met elkaar samen.

Jaarlijks volgen ca. 2000 leerlingen een Groene opleiding binnen de VBG-scholen. Hiervan kiest gemiddeld ca. 30 % voor een groene vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, met regionale verschillen. VBG-scholen in regio Zuid en regio Noord tonen een doorstroming van ca. 50 %, de VBG-scholen in regio Midden en regio Oost ca. 40 %, terwijl de VBG-scholen in regio West ca. 25 % behalen (intern onderzoek VBG 2023).

“30 jarig jubileum VBG in 2024”

In maart 2019 vierde VBG haar 25 jarig bestaan.

In 2021 tekende VBG en Groen Connect (de vmbo’s van AOC’s) een

samenwerkingsovereenkomst met als resultaat een platform vmbo groen: ruim 100

vmbo’s die groen onderwijs verzorgen via een profiel Groen of groene keuzevakken

binnen andere vmbo profielen.

DE VBG STELT ZICHZELF TOT DOEL:

Met de vernieuwing van het vmbo, die in 2016 is ingevoerd in Nederland heeft de vereniging haar statuten bijgesteld in januari 2016 (besluit leden ALV 14-12-2014 te Schijndel). Een afschrift van de Statuten van de VBG vindt u als downloadlink onder dit bericht.

De VBG heeft als doelstellingen:

-Het behartigen van de belangen van voortgezet onderwijsscholen en -scholen gemeenschappen met een groene vmbo licentie
-Het professionaliseren van de opleidingen (personeel, organisatie, inhoud), personeel en onderwijs van de aangesloten VBG-scholen
-Zoveel als mogelijk leerlingen binnen het vmbo actief in aanraking brengen het profiel Groen via de groen-grijze brugfunctie intern en extern de VBG-scholen met groene keuzevakken
-Leerlingen optimaal opleiden binnen een realistische en moderne groene context (praktijkleren)
-Bevorderen van doorstroom van leerlingen van vmbo naar mbo Groen

De VBG probeert de doelstellingen van de vereniging te bereiken door:

Belangenvereniging voor Groen onderwijs buiten GVSG’s*:

 • Het bestuur neemt deel aan diverse netwerken binnen het groene onderwijs en heeft een overlegstructuur met het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Er zijn regelmatige contacten met bijvoorbeeld met de aoc’s*, VO Raad, Inspectie van het Onderwijs, College van Examens, S-BB, Stichting Samenwerkende Platforms VMBO (SPV) en individuele platforms in het vmbo zoals Platform Dienstverlening & Producten.
 • De vereniging is lid van Groen Connect en de Groene Tafel. Het bestuur laat de stem van de leden in deze contacten doorklinken.
 • Vraagbaak voor informatie over Groen onderwijs, studiebijeenkomsten en -excursies via het secretariaat van de vereniging is voor de leden alle relevante informatie met betrekking tot groen vmbo onderwijs opvraagbaar. Over specifieke onderwerpen organiseert de VBG studiebijeenkomsten, zowel in landelijk als in regionaal verband. Jaarlijks organiseert de VBG een landelijke studiedag en een buitenlandse (meerdaagse) excursie voor haar leden.
 • Regionale contacten De VBG-scholen zijn regionaal ingedeeld. In 2024 kent de VBG 5 regio’s: Noord (5 scholen), Oost (8 scholen), West (6 scholen), Midden (7 scholen) en Zuid (9 scholen).
 • Elke regio is via een of twee bestuursleden direct vertegenwoordigd in het landelijke algemene bestuur. Door regelmatige contacten, bijvoorbeeld via de jaarlijkse ‘belronde’ wordt digitaal informatie uitgewisseld en gedeeld over ontwikkelingen in de context van het groene onderwijs (bijvoorbeeld werkplekleren, centrale examens, Groene Norm examenproducten, praktijkleren, verbreding programma’s, opleidingen niveau 2, 3 en 4 (mbo), scholingsaanbod docenten, regionale samenwerkingen en dergelijke). Vanaf 2011 ontmoeten de scholen elkaar binnen elke regio zeker 1 maal per jaar.

Jouw school aanmelden?

Bekijk onze kalender

Wanneer komen we weer samen

Secretariaat VBG

Met regelmaat door bezoek en consultatie, via mailcontact en via de website staat het VBG-secretariaat in contact met de leden. Op deze wijze worden de leden geïnformeerd over recente ontwikkelingen in het groene onderwijs, nieuws vanuit het ministerie van EZ en het ministerie van OCW, examens en examenprogramma’s, Inspectie van het Onderwijs, pr, digitalisering, internationalisering, Groene Norm, lesmateriaal Ontwikkelcentrum en praktijkleren.

Webpagina

Een eigen website van de vereniging is in werking sinds 2010: www.vbgscholen.nl

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt ingevuld door de voorzitter, vice-voorzitter en de bestuurssecretaris/penningmeester van de vereniging. Het Algemene Bestuur (AB) kent in totaal 7 bestuursleden (de actuele bezetting is elders weergegeven op de website). Het AB is via haar leden verbonden met de 5 regio’s (Noord, Oost, West, Midden en Zuid) van de vereniging. Tenminste zeven maal per jaar komt het algemeen bestuur bijeen.

Activiteitenplan

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt het door het bestuur opgestelde Activiteitenplan besproken en vastgesteld. Het bestuur voert de diverse activiteiten per onderwerp vervolgens uit in samenwerking met de leden.


2024: VBG-scholen 30 jaar !

In maart 2019 vierde VBG haar 25 jarig bestaan.

In 2021 tekende VBG en Groen Connect (de vmbo’s van GVSG’s *) een samenwerkings- overeenkomst met als resultaat een Platform vmbo groen: ruim 100 vmbo’s die groen onderwijs verzorgen via een profiel Groen of groene keuzevakken binnen andere vmbo profielen.

In 2024 vieren de aangesloten scholen binnen VBG haar 30 jarig jubileum !

Bert van Opstal
Bert van Opstal
 • Voorzitter VBG bestuur
 • Lid dagelijks bestuur
 • Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
 • Portefeuille Internationalisering
 • Teamleider Campus 013, Tilburg
 • VBG-Regio Zuid
Clasien Grootendorst
Clasien Grootendorst
 • Portefeuille VBG vice-voorzitter
 • Lid dagelijks bestuur
 • Lid overleg Connect Groen, interne zaken
 • Portefeuille bijeenkomsten, professionalisering
 • Teammanager Groen Van Lodenstein College, Hoevelaken
 • VBG-Regio Midden
Ronald van der Vlies
Ronald van der Vlies
 • Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
 • De Lingeborgh / vestiging Geldermalsen
 • Directeur VMBO
 • VBG-Regio Midden (samen met Clasien Grootendorst)
Marcel Roeberts
Marcel Roeberts
 • Portefeuille VBG ‘Onderwijs’
 • Portefeuille Internationalisering
 • Directielid van Vechtdal College te Hardenberg
 • VBG-Regio Oost
Susan Potiek
Susan Potiek
 • Bestuurssecretaris
 • Lid dagelijks bestuur
 • Portefeuille bijeenkomsten, professionalisering
 • Portefeuille Internationalisering
 • Stafmedewerker Scholen aan Zee, Den Helder
 • VBG-regio Nederland
Frans de Bakker
Frans de Bakker
 • portefeuille Onderwijs per november 2023
 • Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee te Middelharnis
 • Teamleider RGO
 • VBG-Regio West