Gepubliceerd Op: 22 april 2020Categorieën: ArchiefReacties uitgeschakeld voor Nieuwe wetgeving: Sterk beroepsonderwijs en Bestuurlijke harmoniesatiewet

Nieuwe wetgeving: Sterk beroepsonderwijs en Bestuurlijke harmoniesatiewet

Door alle focus op de coronacrisis is de agenda van de Tweede Kamer sterk aangepast en daarmee is de behandeling van een aantal voor het onderwijs belangrijke wetten in eerste instantie uitgesteld. Gelukkig is nu bekend gemaakt dat Sterk Beroepsonderwijs nu toch weer op de agenda is geplaatst. Tijdens de internetconsultatie van de wet heeft het bestuur VBG gereageerd. De wet maakt intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen, doorlopende leerroutes vmbo-mbo en de invoering van een nieuwe leerweg in het vmbo mogelijk. Het doel is om een goed regionaal aanbod aan beroepsonderwijs te behouden in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Leerlingen hebben er baat bij als zij kunnen kiezen uit een groter aanbod van doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo. Scholen krijgen meer ruimte om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma van vmbo naar mbo aan te bieden. In de wet wordt bijvoorbeeld de doorlopende leerlijn vmbo basisberoepsgerichte leerweg – mbo niveau 2 mogelijk gemaakt, zonder dat onderweg een apart vmbo-diploma wordt uitgereikt. Ook de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en de mbo-entreeopleiding wordt wettelijk mogelijk gemaakt. Sterk beroepsonderwijs maakt ook de invoering van de nieuwe leerweg in het vmbo mogelijk. Begin 2019 heeft de VO-raad samen met SPV, platform-TL en SLO een advies uitgebracht over de invulling van een praktijkgerichte component voor een nieuwe leerweg in het vmbo, waarin de huidige gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengaan. De komende maanden wordt een kader uitgewerkt waaraan dit dient te voldoen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de wet aangenomen en is van kracht per 1 augustus 2020. Behalve nieuwe doorlopende leerlijnen zijn dan ook pilots voor de nieuwe leerweg in het nieuwe schooljaar 2020-2021 mogelijk.

Harmonisatiewet

Het wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs geeft antwoorden op de uitdagingen voor het beroepsonderwijs die door daling van het aantal leerlingen en studenten in de regio kan ontstaan de komende jaren. De prognoses laten zien dat de leerlingdaling in het vo verder doorgaat tot tenminste 2030 en zal leiden tot een afname van gemiddeld 12 % minder leerlingen. De daling in het mbo zal tenminste doorgaan tot 2033 met een afname van gemiddeld 15 %. Hoe wel er grote verschillen ontstaan op regionale niveau zal landelijk het aantal studenten op mbo-niveau 2 dalen met 35 %. Groen mbo (alle niveaus) wordt hard geraakt met een gemiddelde daling van 30 %.Om de verschraling van het onderwijsaanbod een halt toe te roepen verbetert dit wetsvoorstel de mogelijkheden voor samenwerking en fusie tussen mbo-instellingen onderling, maar ook tussen mbo-instellingen en scholen met vmbo (alle leerwegen) en met scholen voor praktijkonderwijs. In 2017 is het AOC-onderwijs overgegaan van ministerie van EZ naar het ministerie van OCW. Dit wetsvoorstel regelt tevens de gelijkschakeling van de bekostiging van het AOC-onderwijs met het reguliere onderwijs. Het wetsvoorstel maakt verticale scholengemeenschappen mogelijk, waarbij het mbo-deel van de aoc’s, maar ook vakinstellingen en roc’s kunnen samengaan met vo.  In de wet wordt de nieuwe naam voor het mbo-deel van aoc’s en vakinstellingen beroepscollege. Belangrijk voordeel van de verticale scholengemeenschap is de relatief eenvoudige wijze waarop doorlopende leerlijnen kunnen worden georganiseerd. AOC’s zijn al verticaal georganiseerd en beide onderwijssoorten (vmbo en mbo) komen nu onder eenzelfde bekostigingsregime.

Het bestuur VBG zal de wet bestuderen en namens de vereniging reageren. Belangrijk daarbij is dat vmbo Groen van de VBG-scholen blijft aangesloten op het mbo Groen.