Gepubliceerd Op: 24 oktober 2013Categorieën: ALV0 Reacties on MIP is thema ALV


Het bestuur nodigt de leden uit op vrijdag 15-11 a.s. voor de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op ‘Het Hooghuis, locatie Oss Zuid’, De Ruivert 5, 5342 CM Oss. Het programma start om 09.30 uur en loopt door tot 14.15 uur. Vanaf 09.00 uur bent u welkom op de VBG-school.

Het thema van de ALV is: ‘Naar meer dragers van groen onderwijs rondom school’ (MIP VBG 2013-2015)

Aan het begin van week 45 ontvangt u de uitnodiging tevens per post inclusief het programma en bijlagen (concept Jaarverslag VBG 12-13, concept notulen ALV 16-11-2012 en MIP VBG 2013-2015). Vergeet u zich niet aan te melden (ook i.v.m. de lunch) dit jaar bij ondergetekende, Cees de Jong via c.dejong@cps.nl.

Aftrap Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) VBG 2013-2015                      

Net zoals de overige groene onderwijsinstellingen heeft het bestuur van de VBG, namens de VBG-scholen, in mei een Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) ingediend bij het ministerie van Economische zaken.

In het MIP VBG 2013-2015 is beschreven op welke wijze de VBG-scholen praktijkleren willen aanpakken nu de bekostiging daarvan na 2015 wegvalt.

Het MIP van de VBG is onlangs goedgekeurd door het ministerie !

De regeling stelt alle VBG-scholen in staat om voor hun afdeling vmbo Groen meer lokale samenwerking te ontwikkelen met nieuwe groene partners (zoals bedrijven, overheden, instellingen, onderwijs). VBG-scholen krijgen op de ALV tekst en uitleg op welke wijze zij succesvol kunnen deelnemen aan het MIP VBG.

Het bestuur heeft een plan van aanpak opgesteld voor het MIP, waarin zaken zoals planning, projectorganisatie, ondersteuning VBG-scholen, resultaten, voorwaarden en financiën zijn beschreven.

Uitgangspunt daarbij is een passende eenvoudige projectorganisatie, die zonder veel administratieve rompslomp de VBG-scholen maximaal faciliteert in hun stappen (maatwerk) in nieuwe samenwerking voor praktisch groen onderwijs.

Op de ALV wordt ingegaan op de voorwaarden voor deelname (toetsingskader), welke stappen de scholen wanneer moeten zetten en welke ondersteuning elke VBG-school daarbij krijgt.

Het bestuur hoopt op deelname door alle VBG-scholen !

Binnen de middelen die de VBG zijn toegezegd door het ministerie is per deelnemende school een vast subsidiebedrag van ca. € 10.000,- beschikbaar en een bedrag per leerling vmbo Groen. Op deze wijze beschikken afdelingen met grotere aantallen leerlingen over meer middelen dan de kleinere afdelingen vmbo Groen. Gemiddeld kunnen de VBG-scholen rekenen op ca. € 20.000,- voor hun schoolproject in 2014-2015 (uitloop tot 2016 mogelijk).

Het bestuur VBG stelt uw komst buitengewoon op prijs ! 

Gezien het onderwerp denken we aan een gecombineerde vertegenwoordiging van leidinggevenden (teamleiders/sectordirecteur) én uitvoerenden (vakdocenten).

Praktische opzet programma ALV  15 november 2013                                                                              

Zoals u in het concept-programma kunt lezen is het programma vooral praktisch ingevuld.

Na het huishoudelijk deel (tot 10.30 uur) van de ALV is er alle ruimte voor de aftrap van het Meerjarig Investeringsprogramma met o.a. 4 workshops, waarin collega-scholen vertellen over hoe zij lokaal samenwerken met groene partners (bedrijven, instellingen, overheden, onderwijs) om aantrekkelijk praktisch groen onderwijs voor de leerlingen vmbo Groen mogelijk te maken. Aan de workshops nemen zowel AOC-locaties als VBG-scholen deel, uit het hele land. In het artikel van Vakblad Groen Onderwijs (4 oktober 2013) over het MIP VBG kunt daarover meer lezen, met name over de ontwikkeling op de afdeling vmbo Groen van Het Hooghuis Oss-Zuid en het Chr. College Schaersvoorde Aalten.

Zoals elk jaar sluiten we de ALV af met een lunch, die deze keer door de leerlingen van Het Hooghuis, locatie Oss-Zuid wordt verzorgd. Tenslotte volgt dan een rondleiding door de school en door de nieuw opgezette afdeling vmbo Groen. Van harte aanbevolen !

Concept-programma ALV VBG 15112013 te Oss

09.00-09.30 uur   :      Ontvangst met koffie/thee

09.30-09.35 uur   :      Welkomstwoord door directie Het Hooghuis Oss-Zuid

09.35-09.40 uur   :      Toelichting op het programma ALV

09.40-10.30 uur   :      Verenigingszaken, door bestuur VBG (o.a. jaarrede 2013,   concept notulen ALV 2012,  concept Jaarverslag VBG 2012-2013, financiële zaken, verslag belronde 2013 VBG-scholen). Afscheid en benoeming bestuursleden. Toelichting op een aantal onderwerpen uit de VBG-activiteiten in 2013-2014

10.30-11.00 uur   :      Pauze met koffie/thee

11.00-12.50 uur   :      Themapresentatie met workshops in 2 ronden

  • Presentatie MIP VBG 2013-2015 (hoofdlijnen) en format schoolproject
  • Workshops

Tijdens de workshops wordt inzicht gegeven op welke wijze scholen met groen onderwijs meer draagkracht in hun omgeving hebben verworven. Praktische voorbeelden uit AOC’s en VBG-scholen.

  • Oogst en groepsfoto (t.b.v. website VBG)

Deelnemers wisselen kansrijke ideeën uit

12.50-13.00 uur: :      Afsluiting door bestuur VBG

13.00-13.30 uur   :      Lunch

13.30-14.15 uur   :      Rondleiding door de school én de nieuw ingerichte afdeling vmbo Groen

Graag tot ziens op 15 november in Oss !

Namens het voltallige bestuur VBG,

Cees de Jong, secretaris