Gepubliceerd Op: 3 juli 2013Categorieën: Studiereis0 Reacties on Excursie Tsjechie 2013Label:

De Vereniging Buitengewoon Groen organiseert jaarlijks een studiereis naar het buitenland. Zoals aangekondigd op de VBG-studiemiddag op 21 maart in Barneveld valt dit jaar het oog op Tsjechië om daar het (groene) onderwijssysteem beter te leren kennen en vooral de (economische) relatie van beroepsonderwijs en de school met de omgeving/regio te onderzoeken.  Het vormgeven van ondernemerschap in het Tsjechische beroepsonderwijs is een interessant aandachtspunt.

Centrale vraag is: Hoe ziet het verdienmodel van het groene onderwijs er uit? Bij de studiereis gaat het zowel om (nationaal) beleid, groene bedrijven en instellingen, inhoud en organisatie op niveau van de betrokken scholen en hun partners, docenten en leerlingen.

In de bijlage is het concept-programma, informatie, aanmeldingsformulier en vragenformulier opgenomen.

Dit jaar valt de reis in week 40: woensdag 2-zaterdag 5 oktober 2013 naar Praag, Benesov en Brno en omgeving in Tsjechië. De reis wordt georganiseerd door Hans Smit (Veldwerk Nederland) en Cees de Jong (VBG).

 

Thema van de studiereis zal zijn: ‘ONDERNEMEN IN GROEN ONDERWIJS’

 

Motivatie: subsidie Groen onderwijs 2013-2015, ook voor VBG-scholen

Tot nu toe wordt het groene beroepsonderwijs (extra) gesteund door innovatiegelden en gelden voor groen praktijkleren door het ministerie van Economische zaken. Deze ondersteuning geldt voor de hele beroepskolom: vmbo-mbo-hbo en wo. Ook de VBG-scholen delen mee in deze ondersteuning. Per leerling vmbo Groen ontvangen de groene afdelingen van de VBG-scholen een jaarlijks bedrag voor praktijkleren van ruim € 300,-.

Voor innovatie van groen onderwijs was tot nu toe de KIGO-regeling actief, waarbinnen de VBG-scholen meer malen innovatieve projecten hebben uitgevoerd (bijvoorbeeld KIGO 2010-2011: ‘VBG-scholen, buitengewoon in wijk en regio’ met 13 scholen).

Met de komst van het nieuwe kabinet is in het regeerakkoord afgesproken dat deze extra ondersteuning voor het groene onderwijs wordt afgebouwd en zal stoppen na 2015. Het bestuur VBG is in gesprek met het ministerie over deze bezuiniging en zet in op het behoud van de groene praktijkleergelden, juist voor onze groene afdelingen in het vmbo.

Voor deze afbouwperiode (2013-2015) is door het ministerie dit voorjaar een nieuwe passende regeling opgesteld: Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) 2013-2015

Het bestuur van de VBG heeft met succes onderhandeld met het ministerie en inmiddels een Meerjarig Investeringsplan (MIP) 2013-2015 voor de vereniging (en de VBG-scholen) opgesteld en ingediend. In deze regeling geeft het ministerie aan dat de VBG en de VBG-scholen subsidie ontvangen om voor de groene afdelingen lokaal/regionaal nieuwe ‘verdienmodellen’ te ontwikkelen. Deze subsidie kan per VBG-school oplopen tot               ca. € 25.000,- voor de periode 2013-2015.

Daarnaast blijven alle groene afdelingen van de VBG-scholen praktijkleergelden voor hun leerlingen vmbo Groen ontvangen in 2013, 2014 en 2015.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient elke VBG-school een plan in binnen de MIP van de VBG. Het bestuur VBG ondersteunt de aanvraag van de individuele VBG-leden, stelt hiertoe een plan van aanpak op en treedt op als projectleiding.  In het individuele plan van de VBG-school komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde:

 • Samenwerking in de lokale regio
 • Participatie van het bedrijfsleven in het onderwijsproces
 • School als lokaal/regionaal kenniscentrum
 • Inhoudelijke ontwikkeling groen onderwijsaanbod

Alle VBG-scholen zullen met hun lokale/regionale partners de komende jaren moeten werken aan nieuwe verdienmodellen. Dit betekent dat partners ook gaan bijdragen aan het groene onderwijs op de VBG-school. Samen sterk voor Groen onderwijs !

Partners zijn bijvoorbeeld: lokale groene bedrijven (van recyclingbedrijf tot hovenier, van campinghouder tot zorgboerderij, van varkensboer tot logistiek bedrijf en van dierenarts tot bloemist), lokale (semi)overheden (zoals gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen, provincie en waterschappen), instellingen en verenigingen (zoals NME-centra en natuurverenigingen, maar ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en dergelijke), burgerinitiatieven (van vrijwilligers tot buurtverenigingen) en onderwijs (van basisscholen tot hbo-instellingen).                          Hoe de bijdrage aan Groen onderwijs op de VBG-school door de partners eruit gaat zien is per partner en per VBG-school weer verschillend. Sommige VBG-scholen hebben al enige ervaring opgedaan (o.a. via de KIGO 2010-2011: ‘VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio’).

Voorbereiding op MIP komend najaar                                                                                            In het komende najaar vinden voor de MIP voorbereidende bijeenkomsten plaats waarvoor alle VBG-scholen worden uitgenodigd. Op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 november 2013 vindt tenslotte de aftrap plaats.

Het bestuur van de VBG heeft met het oog op de MIP het thema van de buitenlandse excursie bepaald op ‘ondernemen in het groene onderwijs’.

Met elkaar nemen we kennis van voorbeelden uit het Tsjechische groene beroepsonderwijs, die kunnen inspireren voor onze VBG-situatie thuis.

Het bestuur van de VBG beveelt deze studiereis van harte bij u aan !

Het aantal deelnemers is geraamd op ca. 25 personen: directeuren, teamleiders en docenten zijn van harte welkom !!

Ook onze relaties bij het ministerie van EZ, OCW, Stoas Vilentum Hogeschool, Ontwikkelcentrum, Aequor en Groene Kennis Coöperatie ontvangen een uitnodiging.

In de bijlage vindt u meer informatie, het concept-programma en het inschrijfformulier.

Met het tevens bijgevoegde vragenformulier kunt u specifieke onderwerpen en leervragen kenbaar maken. Met het opstellen van het definitieve excursieprogramma houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee.

Het aantal deelnemers is voorlopig geraamd op 25 personen.

 

Resultaatgerichte excursie

De excursie is ingericht op het verzamelen van voorbeelden uit het groene beroepsonderwijs en haar partners (bedrijven, overheden, instellingen, e.d.) in Tsjechië. Het centrale uitgangpunt is dat de studiereis voor de deelnemers input oplevert over het thema ‘Ondernemerschap en relatie met de omgeving’, zowel inhoudelijk, didactisch als logistiek. Met dit uitgangspunt  komen sub-thema’s aan bod zoals:

 • Hoe waardeer je ondernemerschap / relatie met de omgeving ?
 • Hoe valideer je ondernemerschap / relatie met de omgeving ?
 • Welke modellen voor regioleren hanteert men ?
 • Hoe pas je de uitvoering in je eigen organisatie ?
 • Wat is het effect op leerlingen ?
 • Hoeveel ruimte is er in het curriculum ?
 • Hoe bouw je aan lokale/regionale partnerschappen ?
 • Hoe werkt het in de praktijk ?
 • Wat is de inhoud en welke rol spelen de partners ?
 • Welke docentcompetenties zijn nodig om samen met partners groen onderwijs te ondersteunen ?
 • Hoe vindt borging van de bereikte resultaten in de groene opleiding plaats ?

Om het rendement van de studiereis optimaal te maken zal aan de deelnemers enige voorbereiding gevraagd worden  door:

 • Vooraf de eigen leer- en informatievragen te formuleren
 • Enige informatie over het Tsjechische onderwijssysteem door te nemen
 • De speciale excursiegids met informatie vooraf door te nemen

Tijdens de studiereis is dagelijks een reflectiemoment ingebouwd om systematisch aandacht te besteden aan de groei aan inzicht c.q. nieuwe vragen. Dit kan in de vorm van een logboekachtige opzet, die vooraf aan de deelnemers wordt verstrekt. In het reisdocument is achtergrondinformatie opgenomen (inclusief vaktermen), is ruimte om eigen leer- en informatiepunten op te nemen en wordt gestimuleerd om per dag te noteren wat de ervaringen en informatie de deelnemer zelf hebben opgeleverd.

Evenals in voorgaande jaren wordt op het laatste dagdeel aandacht geschonken aan de transfer van alle verzamelde kennis naar de situatie op de eigen school.

De ervaring leert dat de inspiratie, de inzichten en het enthousiasme van een studiereis een kans lopen snel naar de achtergrond te verdwijnen door de terugkeer naar ‘day-to-day business’. Daarom is het voornemen om  in december 2013 een bijeenkomst te beleggen met de deelnemers. Terugblikken en uitwisselen van bijvoorbeeld ervaringen blijkt elk jaar waardevol. Centraal gespreksthema: hoe ga je om met de inspiratie en nieuwe ideeën in je team op je eigen school ? We hopen dat uit de excursiegroep netwerken ontstaan, waarvan de deelnemers elkaar stimuleren om ondernemerschap en regioleren een functionele plaats te geven in de schoolpraktijk.

 

Wat nu te doen ?

Geef u zsm op bij mw. Denise van Doremalen: maak gebruik van de portvrije enveloppe of mail rechtstreeks aan d.doremalen@cps.nl.

Gebruik s.v.p. het bijgevoegde aanmeldingsformulier (maak een scan). 

Vraag subsidie aan: Subsidie studiereizen: Regeling BIOS

Al enkele jaren organiseert de VBG succesvolle studiereizen. Meerdere collega’s hebben interessante ervaringen opgedaan en waardevolle contacten gelegd.

Het zijn kortom reizen die de moeite waard zijn. Omdat men in Europa het belang van deze contacten inziet, wil men deze initiatieven ondersteunen. Hiervoor is de Regeling ‘Bevordering Internationale Oriëntatie en Samenwerking’ (BIOS) in het leven geroepen, die de deelnemers de mogelijkheid geeft om een aanzienlijke bijdrage in de kosten te krijgen.

Belangrijk is dat het verzoek voor subsidie zo spoedig mogelijk (uiterlijk 9 weken van te voren) wordt ingediend. Wij adviseren u dit vóór de komende zomervakantie af te handelen. Alle benodigde informatie (zoals het concept-programma) vindt u in de bijlage.

 

Vragen

Voor vragen kunt u zich wenden tot ondergetekende of het bestuurslid van uw regio:

 • Hans Meinders (Twents Carmel College Oldenzaal): 0541-532333 (regio Noord)
 • Marc Jan Trouwborst (De Meerwaarde Barneveld): 0342-412284 (regio Midden)
 • Clasien Grootendorst (Van Lodenstein College Hoevelaken): 033-2541541 (regio Midden)
 • Mirjam Lageschaar (St. Canisius, Tubbergen/Almelo: 0546-488488 (regio Oost)
 • Jan Koelinga (Melanchthon Bleiswijk): 010-5212822 (regio West)
 • Cees de Jong (CPS Amersfoort) 033-4534343 of 06-21247948 (regio Zuid)

Namens het voltallige bestuur VBG,  mede namens Hans Smit,

met vriendelijke groeten,

Cees de Jong, secretaris