Gepubliceerd Op: 3 juli 2013Categorieën: VBG activiteiten0 Reacties on VBG-regio Zuid

Op 5 juni 2013 kwam de regio VBG-Zuid bijeen op het Pius X College in Bladel. Aanwezig waren vertegenwoordigers van MBC Tilburg, Commanderij College Gemert, Hooghuis Oss, Porta Mosana College Maastricht, Kempenhorst College Oirschot, Pius X College Bladel, directie Agrokennis (ministerie EZ) en bestuur VBG. In totaal waren 12 personen aanwezig. Na een heerlijke lunch (aangeboden door Pius X College) is gesproken over:

-MIP (Meerjarig Investeringsprogramma) VBG 2013-2015. Tot nu toe wordt het groene beroepsonderwijs (extra) gesteund door innovatiegelden en gelden voor groen praktijkleren door het ministerie van Economische zaken. Deze ondersteuning geldt voor de hele beroepskolom: vmbo-mbo-hbo en wo. Ook de VBG-scholen delen mee in deze ondersteuning. Per leerling vmbo Groen ontvangen de groene afdelingen van de VBG-scholen een jaarlijks bedrag voor praktijkleren van ruim € 300,-. Voor innovatie van groen onderwijs was tot nu toe de KIGO-regeling actief, waarbinnen de VBG-scholen meer malen innovatieve projecten hebben uitgevoerd (bijvoorbeeld KIGO 2010-2011: ‘VBG-scholen, buitengewoon in wijk en regio’ met 13 scholen).

Met de komst van het nieuwe kabinet is in het regeerakkoord afgesproken dat deze extra ondersteuning voor het groene onderwijs wordt afgebouwd en zal stoppen na 2015. Het bestuur VBG is in gesprek met het ministerie over deze bezuiniging en zet in op het behoud van de groene praktijkleergelden, juist voor onze groene afdelingen in het vmbo. Voor deze afbouwperiode (2013-2015) is door het ministerie dit voorjaar een nieuwe passende regeling opgesteld: Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) 2013-2015. Het bestuur van de VBG heeft met succes onderhandeld met het ministerie en inmiddels een Meerjarig Investeringsplan (MIP) 2013-2015 voor de vereniging (en de VBG-scholen) opgesteld en ingediend. In deze regeling geeft het ministerie aan dat de VBG en de VBG-scholen subsidie ontvangen om voor de groene afdelingen lokaal/regionaal nieuwe ‘verdienmodellen’ te ontwikkelen. Deze subsidie kan per VBG-school oplopen tot               ca. € 25.000,- voor de periode 2013-2015.

Daarnaast blijven alle groene afdelingen van de VBG-scholen praktijkleergelden voor hun leerlingen vmbo Groen ontvangen in 2013, 2014 en 2015.

Om in aanmerking te komen dient elke VBG-school een plan in binnen de MIP van de VBG. Het bestuur VBG ondersteunt de aanvraag van de individuele VBG-leden, stelt hiertoe een plan van aanpak op en treedt op als projectleiding. In het individuele plan van de VBG-school komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde:

  • Samenwerking in de lokale regio
  • Participatie van het bedrijfsleven in het onderwijsproces
  • School als lokaal/regionaal kenniscentrum
  • Inhoudelijke ontwikkeling groen onderwijsaanbod

Alle VBG-scholen zullen met hun lokale/regionale partners de komende jaren moeten werken aan nieuwe verdienmodellen. Dit betekent dat partners ook gaan bijdragen aan het groene onderwijs op de VBG-school. Samen sterk voor Groen onderwijs. Partners zijn bijvoorbeeld: lokale groene bedrijven (van recyclingbedrijf tot hovenier, van campinghouder tot zorgboerderij, van varkensboer tot logistiek bedrijf en van dierenarts tot bloemist), lokale (semi)overheden (zoals gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen, provincie en waterschappen), instellingen en verenigingen (zoals NME-centra en natuurverenigingen, maar ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en dergelijke), burgerinitiatieven (van vrijwilligers tot buurtverenigingen) en onderwijs (van basisscholen tot hbo-instellingen). Hoe de bijdrage aan Groen onderwijs op de VBG-school door de partners eruit gaat zien is per partner en per VBG-school weer verschillend. Sommige VBG-scholen hebben al enige ervaring opgedaan (o.a. via de KIGO 2010-2011: ‘VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio’).

Voorbereiding op MIP komend najaar

In het komende najaar vinden voor de MIP voorbereidende bijeenkomsten plaats waarvoor alle VBG-scholen worden uitgenodigd. Op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 november 2013 vindt tenslotte de aftrap plaats. (Cees de Jong)

-Intersectoraal programma. Bert heeft de gang van zaken omschreven bij het IVC van het Intersectoraal examenprogramma. Er treedt vertraging op. Doel van het intersectoraal programma is leerlingen bij hun LOB te ondersteunen bij een passende keuze voor het vervolgonderwijs. Ook Groen doet mee bij het IVC (VBG en AOC Raad). We zijn tevreden als leerlingen met een latente groene keuze via dit programma de weg kunnen vinden naar MBO Groen. Het is een lastig traject (Bert van Opstal)

-LOB-project VBG’het onderzoek bestaat uit twee delen: kwanitatief deel waarin alle VBG-scholen aangeven wat en hoe de doorstroomresultaten waren naar mbo Groen per leerweg in 2010, 2011 en 2012. Voor het kwalitatief deel worden 3 groepsinterviews gehouden (Cees de Jong)

-VBG-excursie 2013 naar Tsjechië; met als thema ‘ondernemen in groen onderwijs’ gaan docenten, teamleiders en directieleden voorbeelden bekijken in Tsjechie die kunnen inspireren voor de situatie op school in Nederland. Het draait allemaal om de constructie van een nieuw verdienmodel (bijvoorbeeld tbv praktijkleren) met lokale/regionale partners (groene bedrijven, overheden, basisscholen, VO-scholen, NME-centra, burgerinitiatieven/wijkcommitees. Start in Praag en dan richting Brno. Week 40: 2-5 oktober 2013. Inschrijven vanaf eind juni 2013 (Cees de Jong)

-Praktijkleren in Oss met 2 groene partnerbedrijven; via ZLTO is een ontbijtsessie georganiseerd, waarin de nieuwe opzet van praktijkleren is toegelicht. Twee bedrijven partciperen: een melkveehouderij annex landwinkel, kaasmakerij en een plantenteeltbedrijf (Miriam Ruijs)

-Afdeling Groen van het Pius X College (uitleg en rondleiding) Heleen Koggel, Niels Willems en 3 collega’s van de school hebben verteld over de ontwikkelingen binnen Groen. Komend jaar vindt de overschakeling plaats van afd. gericht naar landbouwbreed. Ook daarin werken de leerlingen naar een ‘specialisatie’ toe. De school is fantastisch geoutileerd en ligt middenin een landelijk landbouwgebied met natuurterreinen. De opleiding kent blok- en lintstage en een activiteitenweek. De motivatie van de leerling vormt een belangrijk uitgangspunt in de vormgeving van het groene onderwijs. Er valt wat te kiezen in Bladel (keuzetrajecten). De afdeling werkt samen met de afdeling Techniek en maken samen bijvoorbeeld insektenhotels voor (natuur)parken in de omgeving. De school heeft een unieke partner gevonden in waterschap De Dommel, gemeente Bladel en naatuurpark Groote Beerze.

 

In december 2013 is het volgende overleg gepland op het Hooghuis in Oss