HISTORIE

De Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) is opgericht in 1994 met als oorspronkelijke naam: ‘Vereniging voor Agrarisch Onderwijs buiten de Agrarische Opleidingscentra’.

Begin jaren ’90 waren verspreid in het land Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) gevormd, verticale scholengemeenschappen met uitsluitend groen beroepsonderwijs voor vmbo én mbo, onder verantwoordelijkheid van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij (LNV).

Een aanzienlijk aantal scholen mét een afdeling vmbo Groen heeft niet voor een AOC gekozen. Ca. 40 scholen met een afdeling vmbo Groen hebben toenadering gezocht met andere scholen met vmbo-afdelingen binnen andere sectoren om samen zogenoemde ‘brede (vmbo) scholengemeenschappen’ te vormen. Op deze scholen wordt het beroepsgerichte vak niet alleen aangeboden in het profiel Groen, maar ook in andere profielen zoals Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Economie en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Dienstverlening & Producten (D&P) of bijvoorbeeld Produceren, Installeren & Energie (PIE).

De brede scholengemeenschappen vallen onder de regie van het ministerie van OCW. Deze scholengemeenschappen hebben in verenigingsverband toenadering tot elkaar gezocht, waardoor in 1994 de Vereniging Buitengewoon Groen is ontstaan. Vanuit de visie leerlingen optimaal te willen opleiden, brede oriëntatie op beroepen, en meer keuzemogelijkheden te willen aanbieden vullen de brede scholengemeenschappen maatwerk voor de leerling daadwerkelijk in. Meer sectoren en profielen op school stellen een leerling in staat een meer gefundeerde keuze te maken voor een passende vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs op Regionale Opleidingscentra (ROC’s) of Agrarische Opleidingscentra (AOC’s).

In 2019 zijn 36 vestigingen van scholengemeenschappen die een groene opleiding in het vmbo verzorgen lid van de VBG. Deze VBG-scholen liggen verspreid door het hele land en werken behalve landelijk ook regionaal met elkaar samen.

Jaarlijks volgen ca. 2000 leerlingen een groene opleiding binnen de VBG-scholen. Hiervan kiest gemiddeld ca. 30 % voor een groene vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs op de AOC’s.

Regionaal kennen de VBG-scholen in regio Zuid en regio Noord een doorstroming van ca. 50 %, de VBG-scholen in regio Midden en regio Oost ca. 40 %, terwijl de VBG-scholen in regio West ca. 25 % behalen (intern onderzoek VBG 2010-2012).

DE VBG HEEFT ALS MISSIE:

Statuten VBG

Met de vernieuwing van het vmbo, die in 2016 is ingevoerd in Nederland heeft de vereniging haar statuten bijgesteld (besluit Algemene Ledenvergadering 14-12-2014 te Schijndel).

De VBG heeft als doelstellingen:

· Het behartigen van de belangen van voortgezet onderwijsscholen en -scholen gemeenschappen met een groene vmbo licentie

· Het professionaliseren van de opleidingen (personeel, organisatie, inhoud), personeel en onderwijs van de aangesloten VBG-scholen

· Zoveel als mogelijk leerlingen binnen het vmbo actief in aanraking brengen het profiel Groen via de groen-grijze brugfunctie intern en extern de VBG-scholen met groene keuzevakken

· Leerlingen optimaal opleiden binnen een realistische en moderne groene context (praktijkleren)

· Bevorderen van doorstroom van leerlingen van vmbo naar mbo Groen

Een afschrift van de Statuten van de VBG vindt u hier

De VBG probeert de doelstellingen van de vereniging te bereiken door:

Belangenvereniging voor Groen onderwijs buiten AOC’s Het bestuur neemt deel aan diverse netwerken binnen het groene onderwijs en heeft een overlegstructuur met het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Er zijn regelmatige contacten met bijvoorbeeld met de AOC’s, VO Raad, Inspectie van het Onderwijs, College van Examens, S-BB, Stichting Samenwerkende Platforms VMBO (SPV) en individuele platforms in het vmbo zoals Platform Dienstverlening & Producten. De vereniging is lid van de AOC Raad en de Groene Tafel. Het bestuur laat de stem van de leden in deze contacten doorklinken.

Vraagbaak voor informatie over Groen onderwijs, studiebijeenkomsten en -excursies Via het secretariaat van de vereniging is voor de leden alle relevante informatie met betrekking tot groen vmbo onderwijs opvraagbaar. Over specifieke onderwerpen organiseert de VBG studiebijeenkomsten, zowel in landelijk als in regionaal verband. Jaarlijks organiseert de VBG een landelijke studiedag en een buitenlandse (meerdaagse) excursie voor haar leden.

Regionale contacten De VBG-scholen zijn regionaal ingedeeld. In 2019 kent de VBG 5 regio’s: Noord (4 scholen), Oost (8 scholen), West (6 scholen), Midden (7 scholen) en Zuid (11 scholen).

Elke regio is via een of twee bestuursleden direct vertegenwoordigd in het landelijke algemene bestuur. Door regelmatige contacten, bijvoorbeeld via de jaarlijkse bel- en bezoekronde wordt informatie uitgewisseld en gedeeld over ontwikkelingen in de context van het groene onderwijs (bijvoorbeeld werkplekleren, centrale examens, praktijkleren, Educatieve Content Catalogus (ECC), verbreding programma’s, opleidingen niveau 2, 3 en 4 (mbo), scholingsaanbod docenten, regionale samenwerking met AOC’s en dergelijke).

Vanaf 2011-2012 komen de scholen binnen elke regio twee maal per jaar bij elkaar.

Secretariaat VBG
Met regelmaat door bezoek en consultatie, via mailcontact en via de website staat het secretariaat BG in contact met de leden. Op deze wijze worden de leden geïnformeerd over recente ontwikkelingen in het groene onderwijs, nieuws vanuit het ministerie van EZ en het ministerie van OCW, examens en examenprogramma’s, Inspectie van het Onderwijs, pr, digitalisering, internationalisering, Groene Norm, lesmateriaal en ECC (Ontwikkelcentrum),praktijkleren.

Webpagina
Een eigen website van de vereniging (www.vbgscholen.nl) is in werking sinds 2010.

Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt ingevuld door de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris/penningmeester van de vereniging. Het Algemene Bestuur (AB) kent in totaal 7 bestuursleden (de actuele bezetting is elders weergegeven op de website). Het AB is via haar leden verbonden met de 5 regio’s (Noord, Oost, West, Midden en Zuid) van de vereniging. Tenminste zeven maal per jaar komt het algemeen bestuur bijeen.

Activiteitenplan
Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt het door het bestuur opgestelde Activiteitenplan besproken en vastgesteld. Het bestuur voert de diverse activiteiten per onderwerp vervolgens uit in samenwerking met de leden.

25 jarige bestaan VBG in 2019

In maart 2019 vierde VBG haar 25 jarig bestaan.
In 2021 tekende VBG en Groen Connect (de vmbo’s van AOC’s) een
samenwerkingsovereenkomst met als resultaat een platform vmbo groen: ruim 100
vmbo’s die groen onderwijs verzorgen via een profiel Groen of groene keuzevakken
binnen andere vmbo profielen.