Gepubliceerd Op: 9 maart 2014Categorieën: Archief0 Reacties on Vernieuwing vmbo Groen

Op de jaarlijkse studiedag van de VBG op 20 maart a.s. in Burgers’ Zoo houdt de projectleiding van ‘Vernieuwing Beroepsgerichte programma’s vmbo’ een inleiding over de voortgang van het nieuwe beroepsgerichte examenprogramma vmbo Groen

De inleiding wordt gegeven door dhr. Rob Abbenhuis, projectleider ‘Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo’ en voorzitter van de ontwikkelgroep Groen.

Start vernieuwing examenprogramma vmbo Groen

Op 5 februari 2014 zijn de sectorale Vernieuwingscommissie en de Ontwikkelgroep Groen officieel van start gegaan. De vernieuwingscommissie (VC) heeft van het Ministerie van EZ de opdracht gekregen om voor 1 mei 2014 een nieuw examenprogramma voor vmbo Groen te ontwikkelen. Op deze wijze sluit ook Groen aan bij de het nieuwe format van de beroepsgerichte examenprogramma’s  in het vmbo.

Mede n.a.v. verzoeken uit het (VBG-)veld  heeft het ministerie van EZ opdracht gegeven aan SLO een vooronderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden tot harmonisatie binnen de sector (vmbo) Groen. Dit vooronderzoek is in het najaar 2013 uitgevoerd. Op grond van de resultaten heeft het ministerie van EZ (in samenspraak met het ministerie van OCW) een ontwikkel-opdracht opgesteld.

 

Ontwikkelopdracht Groen

De ontwikkelopdracht die het Ministerie van EZ heeft geformuleerd luidt als volgt:

Ontwikkel conform het format in de structuurnotitie (kern, profiel en keuze) vóór 1 mei 2014 een nieuw concept-examenprogramma vmbo Groen,  dat bestaat uit:

  • één breed, groen profiel: toekomstgericht, onderscheidend en qua niveau vergelijkbaar met de inhoud van de reeds ontwikkelde profielen. Neem daarbij als vertrekpunt het gemeenschappelijke van de huidige LBB en LNO-examenprogramma’s. Maak het totale profiel herkenbaar modern Groen en neem daarbij de ruimte om onderdelen van de huidige examenprogramma’s te heroverwegen in het licht van ontwikkelingen in de groene sector, verwachte ontwikkelingen in het mbo en verwachte veranderingen in de leerlingenpopulatie;
  • ontwikkel voor hiaten – geredeneerd vanuit het totaal aan profiel- en keuzedelen – onderscheidende en qua inhoud gelijkwaardige, actuele groene keuzedelen, mede op basis van de huidige examenprogramma’s;
  • indien relevant en toekomstgericht: ontwikkel voor nieuwe groene inhoud actuele keuzedelen;
  • neem de structuur en inhoud van de nieuwe kwalificatiedossiers voor het groen mbo  (beoogde invoering 2015) mee in de uitwerking van het examenprogramma, zodat goede aansluiting en realisatie binnen doorlopende leerroutes (VMR en TLR) mogelijk worden en bewaak daarbij de herkenbaarheid voor en erkenning door bedrijfsleven en samenleving; leg het nieuwe examenprogramma daartoe ten minste eenmaal voor aan de Paritaire Commissie (PAC);
  • bewaak daarnaast toch ook, dat het vmbo Groen ten opzichte van het mbo nadrukkelijk een eigen waarde en positie heeft;
  • breng leerwegdifferentiatie aan;
  • borg in de kern de SHL-competenties;
  • formuleer een voorstel voor een aansprekende, dekkende en eigentijdse naamgeving voor het ontwikkelde profiel;
  • maak een toelichting op het examenprogramma waarin de gemaakte keuzes worden verantwoord, zodat de totstandkoming van het examenprogramma navolgbaar is.

 

Inrichting project

Er is voor de uitvoering van de ontwikkelopdracht een vernieuwingscommissie (VC) en  een ontwikkelgroep (OG) ingericht. De VC wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter (Ike Overdiep) en ondersteund door een secretaris vanuit SLO (Viola van Lanschot Hubrecht). De Ontwikkelgroep wordt voorgezeten door een van de landelijke projectleiders (Rob Abbenhuis) en ondersteund door de secretaris (Viola van Lanschot Hubrecht).

In de vernieuwingscommissie (VC) en de Ontwikkelgroep (OG) hebben twee docenten van de VBG-scholen zitting, te weten: Harry te Riele (Carmel College Salland Raalte in VC én OG) en Bert van Opstal (Vakcollege Tilburg in OG). Daarnaast maken ook docenten vmbo en mbo Groen van de AOC’s deel uit van het project, alsmede vertegenwoordigers van  het College van Examens (CvE), Cito,  Platform vmbo Groen (AOC Raad) en het Ontwikkelcentrum.

 

Pilots

De Vernieuwingscommissie dient uiterlijk 1 mei 2014 een conceptexamenprogramma op te leveren aan de Regiegroep. Daarna wordt het concept-examenprogramma voorgelegd aan de ministeries van EZ en OCW. Formele goedkeuring is nodig voordat gestart kan worden met pilots. Na vaststelling van het concept-examenprogramma start de pilotfase in 2014-2016. Tijdens de pilotfase kunnen ervaringen van pilotscholen ertoe leiden dat het concept-examenprogramma wordt bijgesteld. Tegelijk met de pilotfase wordt gewerkt aan de uitwerking van het concept-examenprogramma in een syllabus en een handreiking.